We also have an English version of this page ready for you. Do you want to switch to it? Schließen

Datenschutzerklärung (GDPR)

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují Všeobecné obchodní podmínky.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

a) Společností společnost Conviu s.r.o., se sídlem Havlíčkova 1053, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČ 08419230, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 318741, e-mail: info@conviu.com

b) Uživatelem zákazník, kterému společnost poskytuje službu spočívající v užívání aplikace Conviu

1.2 Společnost vyvíjí a poskytuje k užívání kompletní nástroj pro úpravy xml souborů – zbožových, dodavatelských. Pro srovnávač Heureka.cz, Heureka.sk a Zboží.cz využívá automatický biddovací nástroj, který je softwarovou službou umožňující automatickou kontrolu pozic produktů, výpočet nejvhodnější max CPC pro topování produktů a předávání informací o cenách produktů v konkurenčních e-shopech.
Dále nabízí aletry a reporty dle vašich požadavků a stanovených podmínek.
Prostřednictvím modulu Automatická reklama umožňuje uživatelům tvorbu a správu produktových kampaní v PPC reklamních systémech.

1.3 Aplikace je po přihlášení přístupná prostřednictvím webového rozhraní na adrese https://app.conviu.com/ (dále jen aplikace).

1.4 Znění Zásad pro ochranu osobních údajů může společnost změnit či doplňovat. O každé takové změně e-mailem informuje uživatele nejméně 10 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li uživatel se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu o poskytování služeb. Výpověď postačí zaslat e-mailem na adresu info@conviu.com.

1.5. Používání aplikace a přenos informací získaných z Google API respektují Zásady užívání uživatelských dat Google API Services - Google API Services User Data Policy, včetně omezených požadavků.

2. Ochrana osobních údajů

2.1 Na uživatele, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 18. 5. 2018 také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

2.2 Uživatel souhlasí, že odesláním vyplněného registračního formuláře uživatelem započne zpracovávání osobních údajů společností, která je správcem osobních údajů.

Jedná se o tyto osobní údaje: adresa elektronické pošty (e-mail) a IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do aplikace.

U registrovaných uživatelů má společnost k dispozici jméno, příjmení, registrační a kontaktní e-mail, IP adresu zařízení (ze kterého proběhlo přihlášení do aplikace), telefonní číslo a fakturační údaje (bankovní spojení, IČ, DIČ apod.) a případně údaje poskytnuté společnostmi Facebook, Google a Microsoft Advertising (v případě propojení při registraci). Tyto údaje jsou nezbytné, aby společnost byla schopna poskytovat své služby a jsou tak zpracovávány z titulu plnění smluvních povinností společností.

V případě kontaktního formuláře má společnost k dispozici e-mail, jméno, příjmení, telefonní číslo a text zprávy odeslané přes kontaktní formulář. Dotaz uživatelů potřebuje společnost zpracovat a alespoň do vyřešení dotazu s uživatelem komunikovat. Takové zpracování je oprávněným zájmem společnosti.

2.3 Osobní údaje uvedené v čl. 2.2 budou zpracovávány za účelem poskytování služeb zpřístupněním aplikace (plnění smlouvy), za účelem ochrany serverů před útoky (oprávněný zájem) a za účelem vyřizování dotazů zákazníků prostředním dotazovacího formuláře (plnění smlouvy). Osobní údaje podle tohoto odstavce budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a 2 roky po jejím skončení pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a uživatelem související se všeobecnými obchodními podmínkami nebo těmito zásadami ochrany osobních údajů.

2.4 Uživatel souhlasí, že mu mohou být na e-mailovou adresu společností zasílány novinky, nabídky služeb společnosti, technické informace a provozní informace týkající se poskytování služeb, informace o plánovaných odstávkách aplikace apod. A to po dobu trvání poskytování služeb a 3 měsíců po jeho skončení.

2.5 Uživatel je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení podle předchozího odstavce kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@conviu.com.

2.6 Uživatel bere na vědomí, že po ukončení poskytování služeb může společnost osobní údaje trvale a nenávratně anonymizovat tak, že data o užívání aplikace nebudou přiřaditelná ke konkrétní fyzické osobě, a anonymizovaná data může zpracovávat za účelem výzkumné, analytické a statistické činnosti bez časového omezení. Tím není dotčeno zpracovávání osobních údajů podle odst. 4 a 5.

2.7 Uživatel bere na vědomí, že společnost vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá uživateli za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

2.8 Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že osobní údaje jsou uloženy na serverech společnosti umístěných v České republice, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

2.9 Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

2.10 Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

2.11 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

V případě, že by se uživatel domníval, že společnost nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatel nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat společnost nebo zpracovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@conviu.com,

b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem na adrese info@conviu.com, aby společnost zajistila odstranění takto vzniklého stavu (např.  blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Společnost o námitce neprodleně rozhodne. Nevyhoví-li společnost námitce, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatel obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

2.12 Požádá-li uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat.

2.13 Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies na jeho zařízení v souladu s Cookie Policy.

3. Další ustanovení o ochraně osobních údajů

3.1. Pokud do aplikace uživatelé vyplňují a/nebo jakkoli jinak uživatelé či třetí osoby společnosti sdělují osobní údaje třetích osob, berou na vědomí, že jsou vůči takovým osobám sami správci osobních údajů a odpovídají za zákonnost zpracování. Z tohoto důvodu se pak uživatelé (a případně i další osoby využívající kontaktní formuláře společnosti) zavazují, že společnosti vždy sdělují jen ty údaje třetích osob, u kterých tak mají právo dle platné legislativy učinit, a zároveň souhlasí, že i tyto osobní údaje mohou být společností zpracovávány s pomocí zpracovatelů.

3.2. Uživatel, jakož i další osoby, které společnosti sdělují osobní údaje své či třetích osob, dále berou na vědomí, že společnost vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá uživateli za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

3.3. Uživatel, jakož i další osoby, které společnosti sdělují osobní údaje své či třetích osob, berou na vědomí a souhlasí, že společnost využívá služby třetích osob, tzv. zpracovatelů, a to Ecomail, G Suite, Google Cloud Platform, SmartSupp, kterým může předávat zpracovávané osobní údaje pro naplnění shora uvedených účelů zpracování. Jejich provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

3.4. Uživatel, jakož i další osoby, které společnosti sdělují osobní údaje své či třetích osob potvrzují, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné a zároveň se zavazují, že jsou povinni vyrozumět společnost o všech změnách v osobních údajích tak, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na žádost společnost i bez žádosti, dojde-li ke změně údajů.

3.5.Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí.

3.6. Společnost nikdy nezpracovává osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.

3.7. Společnost, uživatelé, jakož i další osoby, které společnosti sdělují osobní údaje své či třetích osob jsou si povinni vzájemně poskytnout nezbytnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů údajů, a vynaložit maximální úsilí a přijmout taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.

3.8. V případě, že by se uživatel a/nebo jakákoli třetí osoba domnívali, že společnost nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat společnost nebo zpracovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@conviu.com;
  • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem na adrese info@conviu.com, aby společnost zajistila odstranění takto vzniklého stavu;
  • požádat společnost e-mailem o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, přičemž společnost je mu povinna tuto informaci předat nejpozději do 30 dní.

3.9.Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies na jeho zařízení v souladu s Cookie Policy.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Součástí Zásad ochrany osobních údajů je Cookie Policy, která popisuje užívání cookies na webu aplikace.

4.2 Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

4.3 Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. 1. 2020.

5. Cookie Policy

Provozovatelem těchto internetových stránek je společnost Conviu, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 1053, Chrudim 537 01, IČ: 08419230, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 318741 (dále jen „společnost”).

Účelem tohoto dokumentu je poskytnutí informací o využití cookies na internetové stránce a plnění informační povinnosti s ohledem na zpracování osobních údajů a plnění povinností vyplývajících ze zákona o elektronických komunikacích.

Pro zlepšení uživatelského komfortu návštěvníků a uživatelů našich internetových stránek a pro zajištění dalších úkolů používáme technologii cookies („cookies“). Cookies jsou miniaturní soubory, které váš prohlížeč uloží do vašeho počítače při vstupu na internetovou stránku, jež tuto technologii využívá. Cookies mimo jiné umožňují provozovateli internetových stránek odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů jeho internetových stránek.

Cookies mohou být použity zejména pro následující účely:

  • uchovávání údajů o volbách (resp. výběrech) uskutečněných návštěvníky a uživateli internetových stránek, jako například volbě jazyka nebo regionu atd („funkční cookies“),
  • shromažďování informací o tom, jak návštěvníci a uživatelé internetových stránek používají stránky, jako například které internetové stránky jsou navštěvovány nejčastěji. Tyto cookies se používají zejména pro vylepšení funkčnosti a funkcionality budoucích verzí internetových stránek („analytické cookies“),
  • reklamní a marketingové účely; tyto cookies se používají zejména k zajištění osobního (resp. personalizovaného) přístupu v oblasti reklamy a marketingu, využití je primárně pro zobrazení relevantní reklamy („marketingové cookies“).

5.1 Smazání a kontrola využití cookies na zařízení uživatele

V případě nesouhlasu s používáním cookies je možno tyto zablokovat příslušným nastavením internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies).

Dovolujeme si vás však v této souvislosti upozornit, že zablokováním technologie cookies můžete (z technických důvodů) omezit nebo vyloučit (resp. znemožnit) přístup na některé internetové stránky a/nebo funkcionalitu těchto stránek a/nebo jejich částí (sekcí) a/nebo omezit nebo vyloučit (resp. znemožnit) některé jimi standardně poskytované funkce.

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se cookies nás prosím kontaktujte na adrese: info@conviu.com.

Unsere zufriedenen Kunden

und viele mehr...

Wir sind Partner

Für wen ist Conviu geeignet?

Online-Shop-Betreiber

Für Sie wurde Conviu angedacht.. Nicht nur angedacht. Aber echt.. Ein einziges Tool für einen nachvollziehbaren Preis umfasst Agenden, für welche Sie zumindest 3 verschiedene Tools gebrauchen würden und hierzu noch einen halben Programmierer.

Marketing-Agentur

Feeds-Verwaltung, Vergleichsplattformen und Preisgestaltung für unterschiedliche Kunden und Kundinnen war nie so rasch und einfach. Conviu werden vor allem von größeren Agenturen, aber auch von Freelancern geschätzt. Der Preis ergibt sich als vorteilhaft für Jedermann sowie für Jedefrau.

Lieferant / Hersteller

Sind Ihre Lieferanten bezüglich der in Produktfeeds zu enthaltenen Informationen sehr wählerisch? Machen Sie einen Schlusspunkt hinter den unendlichen Diskussionen und bereiten Sie die Daten für Ihre Lieferanten auf, wie sie es sich wünschen. Nutzen Sie auch Überwachung von Preisen der Mitwettbewerber sowie ein durchdachtes System von Alerts.